07
Apr

Komunikacja biznesowa 1

bw 0 comment

Komunikacja w biznesie

Komunikacja w biznesie powinna odbywać się w dwóch aspektach:

  • aby komunikować się jasno oraz
  • aby komunikować się właściwie.

Jasno w tym kontekście oznacza, aby komunikować się w sposób prosty, konkretny i zrozumiały, ale też uwzględniający nasze intencje. Komunikacja właściwa oznacza, aby robić to w sposób zgodny z określonymi celami, interesami obu stron, ale też w sposób dobrze przemyślany. Oznacza to m. in. dobór określonych słów, określeń, fraz, zdań itd.

Chodzi też o porozumiewanie prowadzące do pewnego rodzaju kompromisu interesów i określonych  efektów w działaniu, w opracowywanych później planach, czy pożądanych wynikach.

Tak naprawdę nie ma wyniku negocjacji biznesowych, czy innych rozmów handlowych, tudzież zakupowych, który byłby idealnym odzwierciedleniem naszych oczekiwań sprzed rozmowy, spotkania, briffingu, burzy mózgów..

Komunikacja biznesowa jest czymś więcej. Jest spotkaniem się dwóch, lub więcej punktów widzenia danego zagadnienia, problemu, sprawy, celu, które prowadzi do wielu przemyśleń i konfrontacji poglądów na dany temat.

Oczywiście zależy ona też w dużej mierze od stopnia wiedzy i doświadczenia obu stron rozmowy, czy konfrontacji w danym temacie.

Problem polega na tym, że czasem argumenty jednej ze stron, mogą wydawać się za ostre dla drugiej strony i vice versa. Czasem trzeba poddać rozważaniu inne podejście, zgodzić się z nim lub nie, oraz wyjaśniać sporne kwestie.

Tak naprawdę dużo zależy od nas samych. Ważne aby wiedzieć czego potrzebujemy, chcemy, oczekujemy w danym momencie uwzględniając bliższe lub dalsze plany i cele.

Jeśli rozmawia, negocjuje młody zaangażowany w daną sprawę pracownik z bogatszym stażem i doświadczeniem oponentem może to prowadzić do bardzo cennych wniosków zarówno jedną, jak i drugą stronę.

Dlatego uważam, że zawsze warto skonfrontować swoje poglądy, bo uczymy się całe życie. Zawsze warto rozmawiać, nawet wtedy, gdy czasem rozmowa przebiega burzliwie, ale gdy trzymamy się swoich przekonań, a niekoniecznie racji i potrafimy mocno stać na straży swoich poglądów, czy też wartości, każda rozmowa biznesowa może być dla nas ważnym efektem samym w sobie. Jeżeli zaś czasem czujemy się zbyt słabi w danym temacie, możemy wynieść z takiego spotkania poglądów dobrą lekcję dla siebie, lub w ogólnym ujęciu danego tematu.

cdn..

Avatar
bwCreative art

Leave a Reply