Komunikacja biznesowa 2

Komunikacja biznesowa c.d.

Niekoniecznie zawsze chodzi o to by utrzymać spokojną postawę wobec konfliktu, czy konfrontacji, chodzi bardziej o to, żeby utrzymać odpowiednią postawę, czy to entuzjastyczną, czy też zrównoważoną podczas całych negocjacji, czy spotkania.

Często mamy tendencję, aby unosić się, czy to ambicjonalnie, czy też zdenerwowani postawą drugiej strony, a chodzi właśnie o to, aby nie dać wytrącić się z równowagi, ani sprowadzić na inny tor myślenia, rozumowania.

Jeśli obie strony chcą rozmawiać i sugerują taką chęć, myślę, że nie powinno się ulegać schematom myślenia, czy stereotypowego działania, powinno się spotkać w danym temacie na danym poziomie i znaleźć wspólny tok myślenia, aby mogło nas to doprowadzić do odpowiedniego punktu na danym etapie negocjacji, czy też po prostu rozmowy.

Z mojego doświadczenia wynika, że komunikacja biznesowa, czy też negocjacje może prowadzić zarówno do pożądanego dla obu stron efektu, celu, lub też do niekoniecznie oczekiwanych skutków, rozkojarzenia, chwilowej dezorganizacji i niestety defetyzmu.

Czasem, problemem mogą być z góry brane założenia, branie pod uwagę argumentów jednej ze stron. A przecież każda wypowiedź może być ważna i wnosić coś do rozmowy. Spotkanie powinno być zawsze dobrze zorganizowane, lub prowadzone przez odpowiedniego specjalistę.

Czy warto rozmawiać, jeśli jedna ze stron nie ma nawet nadziei na efekt? Czasem możemy stać przed problemem jakiegoś trudnego wyboru, wtedy należy trzymać się założeń i dążyć do osiągnięcia konsensusu, lub nie pozwolić by uciekło podczas rozmowy sedno problemu, trzymać się istotnych dla problemu kwestii. Jeśli stoimy, przed trudnym wyborem odpowiednich stron negocjacji, czy rozmów, na szczęście od nas zależy ile przeznaczymy na to czasu i wysiłku w przygotowania. 

cdn.

Komunikacja biznesowa 1

Komunikacja w biznesie

Komunikacja w biznesie powinna odbywać się w dwóch aspektach:

  • aby komunikować się jasno oraz
  • aby komunikować się właściwie.

Jasno w tym kontekście oznacza, aby komunikować się w sposób prosty, konkretny i zrozumiały, ale też uwzględniający nasze intencje. Komunikacja właściwa oznacza, aby robić to w sposób zgodny z określonymi celami, interesami obu stron, ale też w sposób dobrze przemyślany. Oznacza to m. in. dobór określonych słów, określeń, fraz, zdań itd.

Chodzi też o porozumiewanie prowadzące do pewnego rodzaju kompromisu interesów i określonych  efektów w działaniu, w opracowywanych później planach, czy pożądanych wynikach.

Tak naprawdę nie ma wyniku negocjacji biznesowych, czy innych rozmów handlowych, tudzież zakupowych, który byłby idealnym odzwierciedleniem naszych oczekiwań sprzed rozmowy, spotkania, briffingu, burzy mózgów..

Komunikacja biznesowa jest czymś więcej. Jest spotkaniem się dwóch, lub więcej punktów widzenia danego zagadnienia, problemu, sprawy, celu, które prowadzi do wielu przemyśleń i konfrontacji poglądów na dany temat.

Oczywiście zależy ona też w dużej mierze od stopnia wiedzy i doświadczenia obu stron rozmowy, czy konfrontacji w danym temacie.

Problem polega na tym, że czasem argumenty jednej ze stron, mogą wydawać się za ostre dla drugiej strony i vice versa. Czasem trzeba poddać rozważaniu inne podejście, zgodzić się z nim lub nie, oraz wyjaśniać sporne kwestie.

Tak naprawdę dużo zależy od nas samych. Ważne aby wiedzieć czego potrzebujemy, chcemy, oczekujemy w danym momencie uwzględniając bliższe lub dalsze plany i cele.

Jeśli rozmawia, negocjuje młody zaangażowany w daną sprawę pracownik z bogatszym stażem i doświadczeniem oponentem może to prowadzić do bardzo cennych wniosków zarówno jedną, jak i drugą stronę.

Dlatego uważam, że zawsze warto skonfrontować swoje poglądy, bo uczymy się całe życie. Zawsze warto rozmawiać, nawet wtedy, gdy czasem rozmowa przebiega burzliwie, ale gdy trzymamy się swoich przekonań, a niekoniecznie racji i potrafimy mocno stać na straży swoich poglądów, czy też wartości, każda rozmowa biznesowa może być dla nas ważnym efektem samym w sobie. Jeżeli zaś czasem czujemy się zbyt słabi w danym temacie, możemy wynieść z takiego spotkania poglądów dobrą lekcję dla siebie, lub w ogólnym ujęciu danego tematu.

cdn..